Transformasi Budaya

TRANSFORMASI BUDAYA

 

Akhlak dan Pembudayaan Islam merupakan perkara terpenting dalam pembinaan sesebuah organisasi untuk menghasilkan kepimpinan, komitmen, integriti dan produktiviti yang cemerlang. Pengurusan sumber manusia dalam menjamin tahap Pembudayaan Islam ini adalah kompleks berbanding dengan sumber-sumber lain disebabkan manusia mempunyai pelbagai sifat dari gelagat yang boleh mempengaruhi hasil kerja, Justeru, kefahaman dan program-program Islami wajib diterapkan secara holistik dan istigamah.

PKEINPK Sdn. Bhd. komited dalam membentuk tenaga kerja yang unggul berteraskan 5 NILAI UTAMA iaitu:-